Jak zbyć udziały w spółce z o.o.?

Jak zbyć udziały w spółce z o.o.?

Okazuje się, że bycie udziałowcem w spółce z o.o. nie jest jedynie interesem posiadacza udziałów, lecz również ustawodawcy. Ten wraz z zarządem spółki ma wiele do powiedzenia podczas próby zbycia udziałów w spółce. O co chodzi?

Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów!

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. to nic innego, jak bycie właścicielem pewnej części kapitału zakładowego spółki. Zazwyczaj wspólnicy posiadający najwięcej udziałów zajmują wyższą pozycję prawną w spółce. Trzeba pamiętać, że posiadanie udziałów uprawnia wspólników do dowolnego dysponowania nimi, a co za tym idzie – również do zbycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozbycie się posiadanych udziałów może nastąpić poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę lub inną umowę nienazwaną, która wywoływać będzie dany skutek.

Jak skonstruować umowę zbycia udziałów?

Każda próba zbycia udziałów spółki z o.o. regulowana jest przepisami wydanymi przez ustawodawcę. Zgodnie z art 180. Kodeksu spółek handlowych umowa zbycia udziałów powinna mieć formę pisemną, a złożone na niej podpisy powinny zostać poświadczone notarialnie. Dotyczy to zbycia wszystkich udziałów, ich części lub części ułamkowych. Jednocześnie trzeba pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieważnością zbycia udziałów – w świetle prawa nie zyskają one nowego właściciela.

Zgodnie z przyjętą praktyką pisemna umowa zbycia udziałów powinna jasno wskazywać strony umowy z podkreśleniem kto zbywa, a kto nabywa przedmiot umowy. Ważne jest również wskazanie, czego dotyczy umowa – w przypadku udziałów trzeba określić ich liczbę lub daną część. Jeśli strony przyjęły, że transakcja ma charakter umowy sprzedaży, wówczas w dokumencie należy zawrzeć także informację o cenie zbycia udziałów. O fakcie podpisania umowy należy zawiadomić spółkę zgodnie z art. 187 Kodeksu spółek handlowych.

Ograniczenia, jakie może napotkać wspólnik

Samo podjęcie decyzji o zbyciu udziałów, a także znalezienie osoby, która zainteresowana jest ich nabyciem nie wystarczy. Wspólnik zrzekający się swoich praw napotyka bowiem na pewne ograniczenia, które przed dokonaniem transakcji musi pokonać. Po pierwsze, przed zbyciem udziałów trzeba dokładnie przestudiować umowę spółki z o.o. – może się bowiem okazać, że zawarte w niej zapisy wymagają uzyskania zgody zarządu na pozbycie się udziałów. Po drugie, proces zbycia może być ograniczony przez ustawodawcę. Chodzi przede wszystkim o prawo do pierwokupu udziałów przez pozostałych wspólników oraz czasowy zakaz ich zbycia.

W praktyce istnieje jeszcze jedno ograniczenie, które warto wziąć pod uwagę. Mianowicie, nawet jeśli w umowie spółki z o.o. nie istnieje zapis o konieczności uzyskania zgody zarządu na zbycie udziałów to warto się o nią postarać. Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1993 r. umowa zbycia udziałów bez pozwolenia zarządu nie wywołuje skutku prawnego. Brak zgody spółki nie przekreśla jednak możliwości zbycia udziałów – wspólnik znajdujący się w tej sytuacji może zwrócić się o zgodę do właściwego sądu rejestrowego. Trzeba pamiętać jednak, że tej możliwości nie ma nabywca udziałów.

About Numiness